Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản Phẩm Tạm tính
Cáp Treo Hòn Thơm Phú Quốc  × 1 400.000,0
Tạm tính 400.000,0
Tổng 400.000,0
  • Trả tiền mặt khi đi tour

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.